Terms of service

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin sklepu internetowego TUTEK, zwany dalej również „regulaminem”, reguluje działanie sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej pod adresem sklep.tutek.pl, zwany dalej „sklepem”.
 2. Właścicielem sklepu jest Sebastian Tutakowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TUTEK Producent wózków dziecięcych Sebastian Tutakowski pod adresem Białobrzeska nr 5, 26-804 Stromiec, NIP 5222805244, REGON 360500749, nr telefonu: 505-032-833, adres email: dystrybucja@tutek.pl
 3. Wszelkie treści dostępne w serwisie, w tym w szczególności zdjęcia oraz układ elementów graficznych i układ treści są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), dalej zwanej „ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, stanowią własność sklepu i są objęte ochroną wynikającą z prawa autorskiego.
 4. Znak towarowy TUTEK jest znakiem zarejestrowanym i chronionym.
  1. Sprzedaż za pośrednictwem sklepu odbywa się w języku polskim.
  2. Sklep prowadzi sprzedaż wózków i akcesoriów dziecięcych.
  3. Do korzystania ze sklepu, w szczególności poprzez przeglądanie produktów znajdujących się w sklepie, składania zamówień w sklepie, potrzebne są:
   1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
   2. konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. DEFINICJE

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta;
 3. formularz zamówienia - usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 4. klient – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną składającą zamówienie w sklepie/zawierającą umowę sprzedaży;
 5. kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);
 6. konsument – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego, klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. konto - usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę (klienta) zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy (sprzedawcy), w którym gromadzone są dane podane przez usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie;
 8. newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w sklepie,
 9. produkt - dostępna w sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 10. sprzedawca – należy przez to rozumieć Sebastiana Tutakowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TUTEK Producent wózków dziecięcych Sebastian Tutakowski pod adresem Białobrzeska nr 5, 26-804 Stromiec, NIP 5222805244, REGON 360500749;
 11. przedsiębiorca uprzywilejowany – należy przez to rozumieć  osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 12. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 13. ustawa o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 14. użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z serwisu, w tym w szczególności przeglądająca treści zawarte na stronie sklepu.

3. KONTO

 1. Użytkownik może założyć konto w sklepie podczas zakupów.
 2. Założenie konta jest całkowicie dobrowolne.
 3. Do każdego konta przydzielany jest indywidualny login i hasło.
 4. Zabrania się podawania loginu i hasła osobom trzecim.
 5. Założenie konta umożliwia dostęp do historii zakupów, akcji promocyjnych, newslettera.
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć konto. 

4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia można składać za pomocą formularza zamówienia / koszyka udostępnionego na stronie internetowej sklepu 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni tygodnia.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie jest zaakceptowanie regulaminu.
 3. Zamówienia będą obsługiwane przez sprzedawcę w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00.
 4. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto, jak również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 5. Klient prowadzący działalność gospodarczą związaną/niezwiązaną
  z działalnością sprzedającego zobowiązany jest do podpisania oświadczenia: Zakupu dokonuję w związku z działalnością o charakterze zawodowym TAK / NIE na formularzu zamówień.
Złożenie zamówienia odbywa się w następujących krokach:
 1. poprzez kliknięcie na zdjęcie produktu, klient zostaje przekierowany na stronę gdzie znajduje się opis wybranego produktu wraz z jego ceną;
 2. następnie klient klika pole „dodaj do koszyka”;
 3. po dodaniu produktu do koszyka, klient może złożyć zamówienie albo kontynuować zakupy;
 4. po wybraniu opcji złożenia zamówienia serwis przenosi klienta do wirtualnego koszyka, w którym może dokonywać zmian co do ilości zamówionego produktu lub usunąć go;
 5. następnie użytkownik uzupełnia dane adresowe do wysyłki, dane do faktury, wybiera jeden spośród podanych sposobów dostawy oraz płatności;
 6. w celu sfinalizowania zamówienia, należy kliknąć pole „złóż zamówienie”;
 7. następnie klient akceptuje postanowienia regulaminu;
 8. akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia;
 9. kliknięcie przycisku zamówienia powoduje złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży.
 10. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez klienta formularza zamówienia w trakcie procedury zamawiania produktu.
 11. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia należy w szczególności rozumieć podanie informacji prawdziwych, umożliwiających realizację zamówienia.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub błędnych danych.
 13. W przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niepełnych lub błędnych danych, uniemożliwiających jego realizację, zamówienie nie zostanie przyjęte przez sprzedawcę do realizacji.
 14. Po złożeniu zamówienia, do klienta zostaje wysłana wiadomość automatyczna e-mail na wskazany przez niego adres wraz z potwierdzeniem wpływu zamówienia do sklepu i złożenia zamówienia.
 15. Brak opłacenia zamówienia w terminie 2 (dwóch) dni roboczych powoduje, że umowa sprzedaży zostaje rozwiązana, chyba, że klient dokonuje zakupu za pobraniem.
 16. Otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży ze sprzedawcą.
 17. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia przez klienta nie ma możliwości jego modyfikacji.
 18. Termin realizacji zamówienia podawany jest każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia oraz na stronie produktu.
 19. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby oferowane przez niego produkty były dostępne zgodnie z przekazaną klientowi informacją. W przypadku niedostępności produktu klient jest niezwłocznie informowany.
 20. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przekazania zamówienia do wysyłki.

  5.CENY PRODUKTÓW I PŁATNOŚCI

  1. Ceny wszystkich produktów prezentowanych w sklepie są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
  2. Ceny produktów podane w sklepie nie obejmują kosztów dostawy.
  3. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
  1. Płatność przelewem
  2. Płatność za pobraniem
  3. Przelewy24 ( większość baknów oraz systemów tylu BLIK)
  1. Wpłaty tytułem zamówionych produktów należy dokonywać na rzecz sprzedawcy.
  2. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia określony w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie wpływu zamówienia do Sklepu.
  3. Do każdego zamówienia sprzedawca wystawi fakturę VAT lub inne pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, które zostaną wysłane do klienta wraz z zamówionym produktem.

  6. DOSTAWA

  1. Dostawa produktu na adres wskazany w zamówieniu jest darmowa.
  2. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.
  3. W przypadku wyboru płatności za pobraniem zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili jego złożenia.
  4. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy sprzedawcy.
  5. Termin realizacji zamówień to 3 dni robocze.
  6. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju według cennika firm kurierskich.
  7. Czas transportu produktu do klienta na terenie kraju wynosi 2-3 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).
  8. Zaleca się sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera.
  9. W przypadku zauważenia, że dostarczona przesyłka jest uszkodzona, niezbędne jest spisanie protokołu szkody oraz niezwłoczne powiadomienie
   o tym fakcie sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: dystrybucja@tutek.pl

  7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Konsument oraz przedsiębiorca uprzywilejowany, który zawarł umowę za pośrednictwem sklepu, zwaną dalej „umową”, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do sprzedawcy.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Firma Tutek Sebastian Tutakowski ul Białobrzeska 5; 26-804 Stromiec lub w formie papierowej na adres dystrybucja@tutek.pl
  3. Konsumentem oraz przedsiębiorca uprzywilejowany może sformułować oświadczenie o odstąpieniu od umowy samodzielnie, skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, może również skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
  4. Konsument oraz przedsiębiorca uprzywilejowany zobowiązani są do starannego zapakowania i zabezpieczenia zwracanego sprzedawcy produktu.
  5. Konsument lub przedsiębiorca uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
   i funkcjonowania rzeczy.
  6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi i przedsiębiorcy uprzywilejowanemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta lub przedsiębiorcę uprzywilejowanego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy).
  7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub przedsiębiorca uprzywilejowany, chyba, że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla niego z żadnym kosztem.
  8. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
  9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta lub przedsiębiorcy uprzywilejowanego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania jeżeli zdecydował się on na samodzielną wysyłkę.
  10. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów wysłanych za pobraniem.
  11. W razie odstąpienia umowę uznaje się za niezwartą.
  12. W przypadku zakupu produktów na indywidulane zamówienie, konsumentowi lub przedsiębiorcy uprzywilejowanemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

  8. REKLAMACJE

  1. Konsumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na podstawie rękojmi
   w okresie 2 (dwóch) lat od momentu objęcia w faktyczne posiadanie rzeczy
   w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną.
  2. Konsument może złożyć sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.
  3. Reklamację należy złożyć poprzez oświadczenie w formie papierowej na adres: Firma Tutek Sebastian Tutakowski, ul. Białobrzeska 5; 26-804 Stromiec lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dystrybucja@tutek.pl
  4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej:
  5. imię i nazwisko kupującego,
  6. adres do korespondencji,
  7. adres e-mail, w przypadku zgody na przesyłanie korespondencji związanej z reklamacją na adres e-mail,
  8. wskazanie nazwy reklamowanego produktu lub numeru zamówienia,
  9. datę ujawnienia się wady produktu,
  10. opis reklamacji.
  11. Reklamowany produkt należy odpowiednio zabezpieczyć, zapakować i dołączyć do niego dowód zakupu (kopię paragonu lub faktury/potwierdzenie zamówienia itp.) i wysłać na adres: Firma Tutek Sebastian Tutakowski, ul Białobrzeska 5; 26-804 Stromiec, chyba, że sprzedawca zobowiązał się do odebrania reklamowanego produkt, wtedy przesyłkę należy przekazać kurierowi zleconemu przez sprzedawcę.
  12. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu dni) od jej otrzymania na wskazany w reklamacji adres (w tym adres e-mail).
  13. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, sprzedawca zwraca konsumentowi koszty związane z odesłaniem reklamowego produktu.
  14. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt zakupiony w sklepie zostaje wyłączona wobec klienta niebędącego konsumentem. Wyłączenie to dotyczy również przedsiębiorcy uprzywilejowanego.

  9. FORMULARZ KONTAKTOWY

  1. Użytkownik sklepu w może skontaktować się ze sprzedawcą za pomocą email, zwanego dalej „mail”, pisząc pod adres: sklep@tutek.pl 
  2. Czas udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem mail wynosi do 2 dni roboczych.
  3. Warunkiem udzielenia odpowiedzi na zapytania wystosowane za pośrednictwem mail jest podanie imienia/nazwy, adresu e-mail lub numeru telefonu.
  4. Do korespondencji można użyć formularza na stronie sklepu: https://sklep.tutek.pl/pages/kontak

  10. NEWSLETTER

  1. Użytkownik w każdej chwili może zapisać się do newslettera, w szczególności podczas składania zamówienia czy korzystania z serwisu za pośrednictwem swojego konta.
  2. Newsletter polega na wysyłaniu użytkownikowi przez sprzedawcę informacji marketingowych za jego zgodą na wskazany przez niego adres e-mail.
  3. Zapisanie się do Newslettera następuje poprzez podanie adresu e-mail, na który mają być wysyłane informacje, a następnie poprzez potwierdzenie subskrypcji.
  4. Potwierdzenie subskrypcji polega na kliknięciu w link wysłany przez sprzedawcę użytkownikowi na adres, na który ma być wysyłany newsletter.
  5. Użytkownik może w każdej chwili wypisać się z subskrypcji, za pomocą linku, który jest dostępny w każdej informacji przesyłanej przez sprzedawcę użytkownikowi na wskazany przez niego adres.
  6. Wypisanie się ze subskrypcji może również nastąpić poprzez wysłanie przez użytkownika wiadomości do sprzedawcy.

  11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych podawanych w związku z korzystaniem ze sklepu jest sprzedawca.
  2. Dane osobowe podane w związku z korzystaniem ze sklepu sprzedawca przetwarza na zasadach określonych w RODO.
  3. Podstawy prawne, cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak również i prawa osób, których dane dotyczą zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem:

  12. PLATFORMA ODR

  1. Istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej.
  2. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług (w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.
  3. Platforma znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu w każdym czasie.
  2. Zmiany wchodzą w życie w ciągu 14 dni od zamieszczenia ich na stronie internetowej sklepu.
  3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
  4. Jeżeli jedno lub więcej postanowień regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe postanowienia regulaminu lub umowy zawartej na jego podstawie pozostają w mocy.
  5. W sprawach nieuregulowanych prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks Cywilny, ustawa o prawach Konsumenta, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  6. W przypadku rozbieżności pomiędzy regulaminem, a postanowieniami zawartymi w indywidualnej umowie sprzedaży, pierwszeństwo mają postanowienia tej umowy.
  7. Postanowienia umów oraz regulaminu mniej korzystne dla konsumenta lub przedsiębiorcy uprzywilejowanego niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy
   o prawach konsumenta.
  8. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta lub przedsiębiorcy uprzywilejowanego. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
  9. Sklep zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia prowadzenia sprzedaży i obsługi złożonych zamówień, w przypadku awarii, napraw lub innych zdarzeń dotyczących systemów obsługujących, z przyczyn niezależnych od Sklepu.
  10. Regulamin wchodzi w życie w dniu: 10.06.2021 

  ZAŁĄCZNIK Nr  1

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Adresat:

  Sebastian Tutakowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TUTEK Producent wózków dziecięcych Sebastian Tutakowski ul. Białobrzeska nr 5, 26-804 Stromiec adres email: dystrybucja@tutek.pl

  Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
  • Data zawarcia umowy
  • Imię i nazwisko konsumenta
  • Adres konsumenta
  • Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data