Refund policy

 1. Konsument oraz przedsiębiorca uprzywilejowany, który zawarł umowę za pośrednictwem sklepu, zwaną dalej „umową”, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do sprzedawcy.  

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Firma Tutek Sebastian Tutakowski ul Białobrzeska 5; 26-804 Stromiec lub w formie papierowej na adres dystrybucja@tutek.pl 

 3. Konsumentem oraz przedsiębiorca uprzywilejowany może sformułować oświadczenie o odstąpieniu od umowy samodzielnie, skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, może również skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. 

 4. Konsument oraz przedsiębiorca uprzywilejowany zobowiązani są do starannego zapakowania i zabezpieczenia zwracanego sprzedawcy produktu. 

 5. Konsument lub przedsiębiorca uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech  

 6. i funkcjonowania rzeczy.  

 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi i przedsiębiorcy uprzywilejowanemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta lub przedsiębiorcę uprzywilejowanego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy). 

 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub przedsiębiorca uprzywilejowany, chyba, że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla niego z żadnym kosztem.  

 9. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. 

 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta lub przedsiębiorcy uprzywilejowanego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania jeżeli zdecydował się on na samodzielną wysyłkę. 

 11. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów wysłanych za pobraniem. 

 12. W razie odstąpienia umowę uznaje się za niezwartą. 

 13. W przypadku zakupu produktów na indywidulane zamówienie, konsumentowi lub przedsiębiorcy uprzywilejowanemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. 

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:
Sebastian Tutakowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TUTEK Producent wózków dziecięcych Sebastian Tutakowski ul. Białobrzeska nr 5, 26-804 Stromiec adres email: dystrybucja@tutek.pl
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
 • Data zawarcia umowy
 • Imię i nazwisko konsumenta
 • Adres konsumenta
 • Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data