Privacy policy

1.Postanowienia ogólne

Polityka prywatności

Dokument, który określa kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach sklepu internetowego TUTEK.PL znajdującego się pod adresem internetowym www.sklep.tutek.pl

Użytkownik

Każda osoba korzystająca ze sklepu internetowego TUTEK.PL, która w szczególności przegląda jego zawartość, dokonuje zapytań poprzez formularz, korzysta z usługi newsletteru, zakłada konto w sklepie,

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem danych osobowych, dalej zwany „Administratorem”, jest właściciel sklepu internetowego TUTEK.PL, czyli sprzedawca, tj. Sebastian Tutakowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TUTEK Producent wózków dziecięcych Sebastian Tutakowski pod adresem ul. Białobrzeska nr 5, 26-804 Stromiec, NIP 5222805244, REGON 360500749.

2.Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego Tutek.pl

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w serwisie.

3.Cel w jakim dane są zbierane

Dane osobowe Użytkownika są konieczne do prawidłowego świadczenia usług, w szczególności do:

 • przesłania newslettera,
 • złożenia zapytania przez formularz kontaktowy,
 • założenie konta w sklepie,
 • złożenia zamówienia/zawarcia umowy sprzedaży oraz dostarczenia zamówionego towaru i dokonania rozliczeń,
 • korzystania z uprawnień konsumenckich,
 • w celach analitycznych i statystycznych, w tym analiz użytkownika w serwisie,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

4.Zakres gromadzonych danych

Zakres gromadzonych danych zależy od rodzaju usługi, z której korzysta Użytkownik:

 • w przypadku złożenia: zamówienia, reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy, gromadzone dane obejmują:
  • imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
  • nazwę, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
  • dane identyfikujące przedsiębiorcę, jeżeli czynności dokonuje przedsiębiorca,
  • adres zamieszkania/siedziby,
  • adres poczty elektronicznej,
  • nr telefonu kontaktowego,
  • adres dostawy,
  • dane rozliczeniowe,
 • w przypadku założenia konta w sklepie, gromadzone dane obejmują:
  • imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
  • nazwę, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
  • dane identyfikujące przedsiębiorcę, jeżeli czynności dokonuje przedsiębiorca,
  • adres zamieszkania/siedziby,
  • adres poczty elektronicznej,
  • nr telefonu kontaktowego,
  • adres dostawy,
  • dane rozliczeniowe,
 • w przypadku wystosowania zapytania przez formularz kontaktowy, gromadzone dane obejmują:
  • imię i nazwisko,
  • nazwę w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
  • nr telefonu,
  • adres poczty elektronicznej
 • w przypadku zapisania się do Newslettera, gromadzone dane obejmują:
  • imię,
  • nazwę w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
  • -adres poczty elektronicznej.

Ponadto niezależnie od ww. danych osobowych, Administrator przetwarza dane osobowe wszystkich osób korzystających z serwisu w postaci adresu IP lub innych identyfikatorów oraz gromadzi informacje za pośrednictwem plików cookies lub innych  podobnych technologii.

5.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”.

W zależności od celu, w jakim zbierane są dane jest ona następująca:

 • w celu zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych w sklepie, w tym złożenia zamówienia - 6 ust. 1 lit. b RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza kontaktowego 6 ust. 1 lit. b RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • w celu wysyłki newsletteru 6 ust. 1 lit. a RODO, przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody  osoby, której dane dotyczą,
 • w celu marketingu własnych produktów lub usług sklepu wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie swoich praw
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. 

Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w sklepie internetowym oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w sklepie transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże może być konieczne do zawarcia umowy lub innych czynności związanych ze świadczeniem usług przez sklepie.

6.Pliki cookies oraz podobna technologia

Shopify, Facebook, Instagram, Google Analytics

7.Cookies „serwisowe”

Niezbędne do złożenia i procesowania zamówienia oraz strefy po zalogowaniu

8.Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

9.Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym ze sklepem internetowym Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, tj. na przykład w celu przygotowania zamówionego towaru, przeprowadzenia procesu płatności oraz dostarczania przesyłek.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach zarobkowych lub marketingowych.

10.Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnionego przez prawa europejskie. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG, do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

11.Profilowanie

Profilowanie odbywa się za pośrednictwem narzędzi Shopify, Synersie oraz SAS

12.Uprawnienia użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

13.Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.

Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem). Dane nie są wykorzystywane w celu profilowania.

14.Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności, w przypadku gdy będą wymagały tego przepisy prawa lub rozwiązania techniczne. Zmiany zostaną opublikowane w serwisie. Administrator przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności .

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw dotyczących ochrony danych osobowych lub chcesz dowiedzieć się czegokolwiek na ten temat naszej Polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych skontaktuj się z administratorem listownie, poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem e-mail: sklpe@tutek.pl